Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca świadczenia usług elektronicznych przez

Spółdzielnię Mieszkaniową „Spójnia” w Luboniu

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

 

W związku z powyższym informujemy Panią/Pana o tym, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “Spójnia” w Luboniu, ul. 3 Maja 78, 62-030 Luboń e-mail: , tel. 696-252-597 (dalej: Spółdzielnia).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółdzielni możliwy jest kontakt na wskazany powyżej adres e-mail Spółdzielni. Ponadto kontakt ze Spółdzielnią możliwy jest:

1. we wskazanej powyżej siedzibie Spółdzielni,

2. listownie na powyższy adres Spółdzielni.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana Dane. Pani/Pana Dane będą przetwarzane w związku z realizacją stosunku członkostwa, umowy najmu lub innej postawy prawnej zajmowania lokalu poprzez udostępnianie Pani/Panu danych dotyczących wysokości opłat za Pani/Pana lokal (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b RODO) lub w przypadkach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Danych udostępnienia Pani/Panu wglądu w uchwały organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, jeżeli jest Pan/Pani członkiem Spółdzielni (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. C RODO).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich Danych oraz prawo żądania ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą Państwo również cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych, żądać przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego na działania Spółdzielni. Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO).

Na Państwa wniosek udzielone zostanie potwierdzenie przetwarzania Państwa danych.

Organem, do którego możecie Państwo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

 

Konto na stronie smspojnia.pl:

 

Internetowa usługa na stronie smspojnia.pl pozwala przeglądanie informacji dotyczących opłat za lokal, naliczeń czynszowych, wnoszonych wpłat i rozliczeń mediów oraz na dostęp do uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni stosownie do treści art. 81 u.s.m. Do założenia konta konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w siedzibie Spółdzielni.

 

Cookies:

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika. Są one wykorzystywane w celu prowadzenia statystyk wykorzystania strony smspojnia.pl oraz umożliwienia zalogowania i tym samym dostępu do funkcjonalności przeglądania danych finansowych lokalu oraz dokumentów.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.

W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, konieczne jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

 

Źródło pochodzenia danych

Państwa Dane pozyskane są bezpośrednio od Państwa lub z innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

Podmioty, którym udostępniane są Państwa dane

Dane są udostępniane w niezbędnym zakresie podmiotom obsługującym nasze systemy komputerowe, sieci telekomunikacyjne, świadczącym usługi informatyczne. Dane nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przechowywane są przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług lub do cofnięcie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Zakres przetwarzania danych

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: nazwa użytkownika (pseudonimizacja), dane dotyczące opłat za lokal, naliczeń czynszowych, wnoszonych wpłat i rozliczeń mediów, dane dotyczące numeru IP oraz historii logowania.