Polityka prywatności

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

Spółdzielni Mieszkaniowej

 

„SPÓJNIA” w Luboniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne str. 3

 

 

 

 1. Członkowie Spółdzielni ich prawa i obowiązki str. 4

 

 

 

 1. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze str. 7

 

 

 

 1. Wpisowe i udziały str. 8

 

 

 

 1. Ustanie członkostwa str. 8

 

 

 

 1. Tytuły prawne do lokalu str. 11

 

 1. Wkład mieszkaniowy, budowlany str. 11

 2. Używanie lokali str. 13

 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego str. 15

 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu str. 20

 5. Prawo odrębnej własności lokalu str. 21

 

 

 

 1. Wynajmowanie lokali przez Spółdzielnię str. 23

 

 

 

 1. Organy Spółdzielni str. 24

 

 1. Walne Zgromadzenie str. 24

 2. Rada Nadzorcza str. 27

 3. Zarząd str. 29

 4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu str. 31

 

 

 

 1. Gospodarka Spółdzielni str. 31

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe str. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1

 

 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „SPÓJNIA” w Luboniu, zwana dalej „Spółdzielnią”. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Luboń.

 2. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

 

 

 

§ 2

 

Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz potrzeb wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

 

 

 

§ 3

 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

 

 1. obsługa nieruchomości na własny rachunek,

 2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 3. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 4. wynajem nieruchomości na własny rachunek,

 5. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

 6. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

 

 

 

§ 4

 

1. Przedmiot działalności określony w § 3 Spółdzielnia realizuje poprzez:

 

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków:

 

 1. spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

 2. odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu , a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

 

2) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

 

3) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

 

2. Dla realizacji zadań określonych w § 2 Spółdzielnia:

 

1) prowadzi działalność inwestycyjną,

 

2) zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni , nabytymi przez nich na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

 

3) nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste,

 

4) prowadzi wykonawstwo własne,

 

5) prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną, w kosztach której uczestniczą członkowie Spółdzielni na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,

 

6) prowadzi działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działalności Spółdzielni,

 

7) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umów zawartych z ich właścicielami (współwłaścicielami).

 

3. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych dla realizacji zadań określonych w § 2.

 

 

 

II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

 

§ 5

 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych .

 

2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

 

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

 

 

§ 6

 

1. O członkostwo w Spółdzielni mogą ubiegać się osoby, które na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią oczekują ustanowienia:

 

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

 

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w trybie art.7 ust.2 ustawy z 14.06.2007r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 873),

 

c) prawa do odrębnej własności lokalu.

 

 

 

§ 7

 

1. O członkostwo w Spółdzielni mogą ubiegać się:

 

1) małżonek członka Spółdzielni,

 

2) były małżonek członka Spółdzielni, któremu w związku z podziałem małżeńskiego majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa – w wyniku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa - przypadło prawo do lokalu albo prawo do wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wraz ze związanymi z nim uprawnieniami,

 

3) osoba , która nabyła prawo do lokalu w drodze umowy kupna , licytacji, zamiany, dziedziczenia, zapisu, darowizny lub innej czynności cywilno - prawnej zobowiązującej do przeniesienia tego prawa ,

 

4) osoba, która ubiega się o prawo do lokalu w trybie zamiany,

 

5) osoba, która uzyskała uprawnienie do lokalu w trybie określonym w art. 14 lub w art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

2. Osoby ubezwłasnowolnione oraz małoletnie będące członkami biorą udział w działalności Spółdzielni przez swoich ustawowych przedstawicieli i przedstawiciele ci wypełniają wszystkie czynności i obowiązki wobec Spółdzielni w imieniu tych członków.

 

 

 

§ 8

 

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji w formie pisemnej.

 2. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd Spółdzielni.

 3. O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

 4. Przyjęcie powinno być potwierdzone podpisami dwóch członków Zarządu na deklaracji z podaniem daty podjęcia decyzji. O przyjęciu w poczet członków zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

 5. O decyzji odmownej Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. W zawiadomieniu należy podać treść decyzji wraz z jej uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie wniesienia, w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, odwołania do Rady Nadzorczej .

 6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5, powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia, przy czym decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

 7. Szczegółowe zasady przyjmowania w poczet członków określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą .

 

 

 

§ 9

 

1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

 

2. Członkowi Spółdzielni przysługuje:

 

1) uprawnienie do uzyskania prawa do lokalu na warunkach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

 

2) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, z urządzeń i usług Spółdzielni,

 

3) prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni oraz ubiegania się o prawo do lokalu o innym przeznaczeniu,

 

4) prawo do ubiegania się o zamianę lokalu mieszkalnego, domu oraz lokalu o innym przeznaczeniu,

 

5) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni, pracach samorządu – głównie poprzez:

 

a) uczestniczenie z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu,

 

b) czynne i bierne prawo wyborcze,

 

c) zgłaszanie wszelkich wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni,

 

6) prawo otrzymania odpisu obowiązującego Statutu i Regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

 

7) prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni,

 

8) prawo żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,

 

9) prawo żądania ustalenia przez sąd nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą,

 

10) prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami albo godzących w interesy Spółdzielni lub mających na celu pokrzywdzenie jej członka,

 

11) prawo do odwoływania się ,w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym , od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i w terminach określonych w Statucie,

 

12) prawo do żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat eksploatacyjnych, do ponoszenia których członek jest zobowiązany,

 

13) prawo zaskarżania bezpośrednio do sądu zmian wysokości opłat,

 

14) prawo do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

 

3. Z uprawnień określonych w ust.2 pkt 6 wyłączone są umowy zawierane z osobami nie będącymi osobami trzecimi czyli w szczególności umowy o pracę i umowy zawierane z członkami np. o budowę lokalu.

 

4. Kopię Statutu oraz Regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu członek otrzymuje nieodpłatnie.

 

5. Koszty wydania kopii innych dokumentów, aniżeli wymienionych w ust.4, pokrywa

 

członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Koszty te określa Rada Nadzorcza.

 

 

 

 

 

§ 10

 

Członek Spółdzielni jest obowiązany:

 

 1. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

 2. przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nich Regulaminów, zwłaszcza Regulaminu Porządku Domowego, jak również innych uchwał organów Spółdzielni oraz zasad współżycia społecznego,

 3. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

 4. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych, dbać o poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie,

 5. uiszczać terminowo należności wobec Spółdzielni związane z kosztami budowy i utrzymania lokalu stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,

 6. zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,

 7. niezwłocznie udostępnić lokal w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio jej powstaniem – w celu uniknięcia awarii,

 8. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udostępnić lokal w celu dokonania okresowego lub doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu, ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania jak również w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka bądź w celu wykonania koniecznych robót remontowych i przebudowy,

 9. zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu – w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany,

 10. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń.

 

 

 

III. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

 

§ 11

 

 1. Wnioski w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 60 dni od daty ich złożenia, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 2. Od decyzji Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa przysługuje Członkowi odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia o decyzji wraz z pouczeniem o terminie przysługującego odwołania i skutkach niezachowania tego terminu. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia, przy czym decyzja Rady jest ostateczna.

 

 1. Od uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje, w ciągu 30 dni od daty doręczenia, odwołanie od uchwały do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 2. Spółdzielnia jest obowiązana doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem w terminie czternastu dni od daty podjęcia uchwały.

 3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po terminie, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 4. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 

 

 

IV. WPISOWE I UDZIAŁY

 

§ 12

 

 1. Wpisowe wynosi 50 zł a jeden udział 100 zł.

 2. Członek ubiegający się o lokal mieszkalny jest zobowiązany zadeklarować co najmniej 1 udział, a członek ubiegający się o lokal użytkowy co najmniej 5 udziałów.

 3. Członek Spółdzielni- osoba prawna jest zobowiązany wnieść w przypadku prawa do lokalu mieszkalnego z wyłączeniem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego co najmniej 30 udziałów.

 4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić do Spółdzielni w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie tych należności w podanym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków.

 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 6. Zwrot wpłat za udziały następuje w ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu, pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.

 7. Po śmierci członka Spółdzielnia wypłaca udziały osobie wskazanej w deklaracji, w odrębnym pisemnym oświadczeniu lub orzeczeniu sądowym.

 

 

 

V. USTANIE CZŁONKOWSTWA

 

§ 13

 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

 

 1. wystąpienia członka,

 2. wykluczenia członka,

 3. wykreślenia członka,

 4. śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania,

 5. wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w art.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

 

§ 14

 

 1. Członek Spółdzielni może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.

 2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu oświadczenia o wystąpieniu.

 3. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§ 15

 

 1. Członek Spółdzielni może zostać wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.

 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

 

1) świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom, w szczególności poprzez wykorzystanie dokumentów uzyskanych na podstawie art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w sposób mogący narazić Spółdzielnię na powstanie szkody,

 

2) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, nie wywiązuje się z istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,

 

3) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień,

 

4) w sposób rażący lub uporczywy wykracza on sam lub osoby wspólnie z nim zamieszkałe, bądź osoby przebywające w lokalu, przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym dla innych korzystanie z innych lokali,

 

5) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni w szczególności nie wnosi opłat związanych z eksploatacją lokalu.

 

 

 

§ 16

 

 1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych, z przyczyn przez niego niezawinionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

  1. nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału,

  2. utracił prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,

  3. zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

  4. w wyniku orzeczenia sądowego utracił tytuł prawny do lokalu, utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni.

 

§ 17

 

 1. Decyzję o wykluczeniu lub wykreśleniu członka podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.

 2. Na posiedzenie, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia, Rada Nadzorcza powinna zaprosić zainteresowanego członka. Jeżeli członek nie przybędzie bez usprawiedliwienia, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jego udziału.

 3. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni należy zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Do zawiadomienia należy dołączyć uzasadnienie decyzji, podać tryb i termin wniesienia odwołania.

 4. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

 

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie oduchwały Radydo Walnego Zgromadzenia,

 

2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

 

3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

 

5. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, bądź trzykrotnego nie podjęcia awizowanej przesyłki, ma moc prawną doręczenia od dnia zwrotu ostatniej nie podjętej przesyłki.

 

 

 

§ 18

 

1. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje prawo do:

 

1) odwołania się do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, od uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu lub wykreśleniu , albo

 

2) zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

 

2. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

 

 

 

§ 19

 

 1. Zmarłego członka Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła jego śmierci.

 2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

 

 

§ 20

 

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków Spółdzielni zawierający dane określone w art. 30 Prawa spółdzielczego, którego integralną część stanowi rejestr zadłużeń .

 

2. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali:

 

1) dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,

 

2) które są wyłącznie w posiadaniu osób nie będących członkami Spółdzielni.

 

 

 

VI. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

 

 

 

§ 21

 

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do lokalu na warunkach:

 

1) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

 

2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

 

3) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub garażu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

 

4) odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, garażu lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym - w budynkach stanowiących własność Spółdzielni.

 

2. Na wniosek członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu na zasadach określonych ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych

 

 

 

§ 22

 

 1. Członkowi przysługuje pierwszeństwo w wynajęciu lokalu oferowanego przez Spółdzielnię.

 2. Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości – może dokonać zamiany lokalu na inny. Zamiana taka polega na ustanowieniu spółdzielczego prawa do innego lokalu w zamian za postawienie do dyspozycji Spółdzielni lokalu dotychczas użytkowanego przez jej członka.

 

 

 

§ 23

 

   1. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków Spółdzielni ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału w kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia w poczet członków Spółdzielni.

   2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.

 

A. WKŁAD MIESZKANIOWY /BUDOWLANY/

 

 

 

§ 24

 

Członkowie Spółdzielni obowiązani są uczestniczyć w kosztach budowy ich lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

 

 

 

 

 

§ 25

 

1. Członek ubiegający się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu obowiązany jest, przed przekazaniem mu lokalu, wnieść wkład mieszkaniowy w kwocie odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków, uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu.

 

2. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została pokryta z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

 

Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu wymaga uprzedniej zgody większości członków, stosownie do treści art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

3. Członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal.

 

4. Rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenia wartości początkowej lokali (kosztów budowy), dla których mają być ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali lub prawa odrębnej własności lokali, dokonuje się w dwóch etapach:

 

- wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej i zbiorczego zestawienia kosztów,

 

- ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu inwestycji na podstawie rzeczywistych kosztów inwestycji poniesionych przez Spółdzielnię na realizację tego zadania.

 

5. Wstępne ustalenie kosztów budowy poszczególnych lokali, dla których mają być ustanowione prawa, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokali zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia zaliczek na poczet wymaganego wkładu.

 

6. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wartości początkowej lokali nowo oddanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica między wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego, a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek Spółdzielni, któremu w chwili dokonania tego rozliczenia przez Spółdzielnię przysługuje prawo do lokalu. Na żądanie członka Spółdzielnia zobowiązana jest przedstawić rozliczenie kosztów inwestycji.

 

7. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wartości początkowej lokali nowo oddanych do użytku uchwala Rada Nadzorcza w Regulaminie, który powinien w szczególności określać:

 

1) zakres rzeczowy inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,

 

2) rodzaje kosztów zaliczanych jako koszty inwestycji,

 

3) metodę rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz części usługowej budynku,

 

4) składniki kosztów rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej oraz kalkulowane indywidualnie dla poszczególnych lokali,

 

5) sposób różnicowania kosztów budowy poszczególnych lokali w zależności od ich cech funkcjonalno – użytkowych ( np .: atrakcyjność położenia),

 

6) sposób uwzględniania w kosztach budowy lokali tymczasowego angażowania środków Spółdzielni w pokrywaniu kosztów inwestycji lub innych środków.

 

8. Regulamin powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu.

 

 

 

B. UŻYWANIE LOKALI

 

 

 

§ 26

 

 1. Lokal mieszkalny i lokal o innym przeznaczeniu może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie całości lub części lokalu mieszkalnego przysługującego na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu, bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 3. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

 

 

 

§ 27

 

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych oraz do lokali o innym przeznaczeniu są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu .

 2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni - przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w ust.1 i 2, wnoszą do Spółdzielni także opłaty na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię. Właściciele lokali nie będący członkami oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

 4. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.

 5. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych na tych samych zasadach co członkowie z wyjątkiem działalności wymienionej w ust.3. Są oni również zobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, w części nie pokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości.

 6. Szczegółowe zasady ustalania i uiszczania opłat, rozliczanie poszczególnych ich rodzajów, określanie jednostek rozliczeniowych kosztów, ewentualne różnicowanie stawek i inne wskaźniki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 7. Spółdzielnia prowadzi odrębną dla każdej nieruchomości (jednobudynkowej lub wielobudynkowej) ewidencję kosztów i przychodów oraz ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego,

 8. Opłaty, o których mowa w ust. 1 - 5 powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

 9. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem protokolarnego przejęcia lokalu od Spółdzielni.

 10. Członek nie może samowolnie potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.

 11. Od nie wpłaconych w terminie należności z tytułu opłat Spółdzielnia pobiera odsetki za zwłokę w maksymalnej ustawowej wysokości.

 12. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia zobowiązana jest powiadomić pisemnie wszystkie osoby posiadające tytuły prawne do lokali, co najmniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin wnoszenia opłat.

 13. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-5, solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni lub osobami nie będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

 

§ 28

 

Odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

 

§ 29

 

 1. Zasady używania lokali w budynkach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego i porządku na terenie Spółdzielni określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 2. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu  porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego korzystanie      z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24   czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa  w tym przepisie występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

 

§ 30

 

 1. Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków o zamianę mieszkań.

 2. Szczegółowe zasady zamiany mieszkań określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

 

 

§ 31

 

Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą lokali mieszkalnych oraz przy określaniu zobowiązań z tego tytułu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o wnoszeniu wkładów i ich waloryzacji.

 

§ 32

 

 1. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego członek bądź osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od wygaśnięcia prawa do lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

 2. Spółdzielnia współpracuje z organami, instytucjami i organizacjami, które mogą ułatwić uzyskanie innego mieszkania przez osoby wymienione w ust. 1. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o ustaleniu prawa do lokalu z zasobów Spółdzielni dla osoby wskazanej przez organ, który zapewni osobom wymienionym w ust.1 lokal socjalny wynikający z przepisów szczególnych.

 

§ 33

 

Osoba zwalniająca lokal do dyspozycji Spółdzielni jest obowiązana pokryć koszt odnowienia lokalu i usunięcia szkód przekraczających normalne zużycie. Jeżeli oddawany do dyspozycji Spółdzielni lokal został dodatkowo wyposażony przez członka , obowiązany on jest doprowadzić lokal do stanu poprzedniego, bądź pozostawić dodatkowe wyposażenie w lokalu – za pisemną zgodą Zarządu Spółdzielni. Zasady rozliczeń z tego tytułu uchwala Rada Nadzorcza.

 

 

 

C. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

 

 

§ 34

 

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dające prawo do używania lokalu przez czas nieoznaczony – przysługuje członkowi na podstawie:

 

przydziału otrzymanego przed dniem 24 kwietnia 2001 r. lub

 

pisemnej umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskie prawa do lokalu.

 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

 

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

 

5. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

 

6. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach przewidzianych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

7. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

 

1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

 

2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat, o których mowa w § 27 ust. 1-4 Statutu, za 6 miesięcy.

 

8. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust.7, wobec jednego albo obojga małżonków.

 

9. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust.7 i 8, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.

 

10. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Statutu.

 

11. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwotę zaległych opłat, o których mowa w § 27 ust.1-4 Statutu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 

12. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

 

13. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust 10, jest opróżnienie lokalu.

 

14. Członek wnioskujący o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu obowiązany jest wpłacić należności warunkujące zawarcie umowy w terminie wskazanym przez Zarząd.

 

 

 

§ 35

 

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust.1 Spółdzielnia wyznacza im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 3. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni powinien, pod rygorem wygaśnięcia prawa, w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka (członka) złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 36

 

 1. W razie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o której mowa w § 35 małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po byłym członku.

 2. W razie ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonek, dzieci i inne osoby bliskie, mają roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

 3. Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1 i 2, konieczne jest złożenie, w terminie jednego roku od chwili ustania członkostwa, deklaracji członkowskiej i pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 4. Jeżeli zgłasza się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu do wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 

 

 

 

 

§ 37

 

 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

   1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni z tytułu kosztów zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt.2,

   2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,

   3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 27 ust. 1-4 Statutu.

 2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust.1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

 3. Do dnia 31 grudnia 2010r na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego spłat, o których mowa w ustępie 1 pkt 1-3.

 4. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. „O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw” (Dz .U. z 2000r Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami), mogą być oddane na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego tylko osobom spełniającym wymogi tej ustawy.

 5. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Spółdzielnię na inną osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, o którym mowa w ust. 4.

 6. Lokale mieszkalne przysługujące na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie mogą być pod rygorem nieważności przekształcone na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wyodrębniane na własność.

 

 

 

§ 38

 

1. Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym , Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, określając :

 

1) zasady pokrywania przez członka kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal, przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową określonych w umowie,

 

2) zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego,

 

3) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

 

4) przybliżony termin oddania do użytku,

 

5) zobowiązanie do zawarcia po wybudowaniu lokalu, umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu,

 

6) zasady ustalania wysokości kosztów budowy lokalu i zasady spłaty kredytów lub innych środków wykorzystanych na budowę lokalu w części przekraczającej wpłacony wkład budowlany.

 

 

 

D.SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALI

 

 

 

§ 39

 

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

 2. Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany.

 

 

 

§ 40

 

 1. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni w terminie 1 roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa.

 2. W razie niedopełnienia czynności przewidzianych w ust. 1, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd wyznaczy przedstawiciela.

 

W razie śmierci jednego ze współmałżonków, którym wspólnie przysługiwało prawo do lokalu postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

§ 41

 

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową lokalu. Przysługująca uprawnionemu wartość rynkowa lokalu, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu prowadzonego przez Spółdzielnię.

 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego a w przypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

 

 

 

§ 42

 

 1. W przypadkach gdy przewiduje się wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa lecz przechodzi na mocy prawa lub uchwały Spółdzielni na Spółdzielnię.

 2. Prawo do lokalu nabyte w sposób określony w ust.1 Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy.

 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w § 41 ust.2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

 

 

 

§ 43

 

 1. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

 

  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 27 ust.1-4 Statutu,

  3. spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal.

 

2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust.1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek.

 

 

 

§ 44

 

 1. Na pisemne żądanie członka Spółdzielni albo osoby nie będącej członkiem, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w § 43 ust.1.

 2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust.1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby.

 

 

 

E. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

 

 

 

§ 45

 

Prawo odrębnej własności lokalu powstaje po zawarciu aktu notarialnego – z chwilą uzyskania wpisu tego prawa do księgi wieczystej w przypadku:

 

a) ustanowienia odrębnej własności lokalu – dla lokali przekazywanych przez Spółdzielnię np. w nowo wybudowanym budynku, bądź

 

b) przeniesienia własności lokalu na żądanie członka, któremu przysługiwało dotychczas spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu (przekształcenie).

 

 

 

 

 

§ 46

 

Prawo odrębnej własności lokalu może należeć do kilku osób, ale członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych stosuje się odpowiednio § 40 statutu.

  

§ 47

 

1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Umowa ta zobowiązuje strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu , a ponadto zawiera:

 

1) zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego,

 

2) określenie przez Spółdzielnię zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,

 

3) określenie zasad ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

 

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

 

5) określenie przybliżonego terminu oddania do użytku,

 

6) zobowiązanie do zawarcia ,po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.

 

3. Członek, o którym mowa w ust.1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i umowie, o której mowa w ust. 2, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego budynku, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

 

4. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”.

 

5. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 

6. Zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinno być zawarte w formie aktu notarialnego; zbycie obejmuje także wniesiony wkład budowlany lub jego część.

   

VII. WYNAJMOWANIE LOKALI PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

  

§ 48

 

1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale mieszkalne, dla których nie może być ustanowione prawo do lokalu ze względu na:

 

1) jego cechy techniczno-użytkowe,

 

2) sposób sfinansowania kosztów budowy lub

 

3) brak chętnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu.

 

2. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale i pomieszczenia o innym przeznaczeniu.

 

3. Dobór najemców lokali i pomieszczeń o innym przeznaczeniu następuje w drodze przetargów przeprowadzanych według zasad ustalanych przez Radę Nadzorczą.

 

4. Warunki wynajmu lokali są określane w umowach zawieranych przez Spółdzielnię z najemcami. Zasady i warunki zawierania umów najmu określa Rada Nadzorcza.

 

5. Przekształcenie najmu lokalu w inne prawo do lokalu jest możliwe jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

 

6. Do najmu lokali mieszkalnych mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami ), zwanej dalej „ustawą o ochronie lokatorów”.

  

VIII. ORGANY SPÓŁDZIELNI

  

§ 49

 

1. Organami Spółdzielni są :

 

A. Walne Zgromadzenie,

 

B. Rada Nadzorcza,

 

C. Zarząd,

 

 

 

2. Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 

3. Do organów Spółdzielni zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą i ewentualnie dalsze tury wyborów. W drugiej turze wyborów liczba kandydatów może najwyżej dwukrotnie przewyższać liczbę mandatów. W trzeciej ( ewentualnie dalszych) turze wyborów pomija się tego kandydata, który w drugiej (ewentualnie poprzedniej) turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

 

4. Do obliczania wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

5. Działalność organów Spółdzielni jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 

 

 

 

 

A. WALNE ZGROMADZENIE

  

§ 50

 

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni może być podzielone na części w przypadku, gdy liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób.

 

2. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.

 

3. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

  

§ 51

 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej,

 

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 

3) rozpatrywanie wniosków oraz podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,

 

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej oraz zbycia nieruchomości; przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze oraz niniejszego punktu Statutu nie stosuje się do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

 

6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku sprawozdawczym,

 

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

 

8) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich,

 

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

 

10) uchwalanie zmian Statutu,

 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związków oraz występowania z nich, jak również upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

 

12) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

 

13) wybór delegatów na Zjazd Związku, do którego Spółdzielnia przystąpiła,

 

14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

  

§ 52

 

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

 3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie :

  1. Rady Nadzorczej,

  2. 1/10 ogółu członków,

 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 5. Walne Zgromadzenie, w przypadkach określonych w ust. 3, powinno być zwołane przez Zarząd w takim terminie aby mogło ono odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. W przypadku gdy nie zwoła Zebrania Zarząd – w terminie 30 dni zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

 6. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.6, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 8. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 9. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

   

§ 53

 

  1. O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

  2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

 

   

§ 54

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 53. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium . Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walne Zgromadzenie, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące :

 

1) likwidacji Spółdzielni – podejmowane są większością ¾ głosów,

 

2) zmiany statutu, połączenia się z inną spółdzielnią, oraz odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji – podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania,

 

3) pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz w innych sprawach na wniosek Walnego Zgromadzenia.

 

4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniu wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 
  

§ 55

 

Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa również tryb postępowania w przypadku, gdy zachowanie członka uczestniczącego w Zgromadzeniu uniemożliwia prowadzenie obrad.

  

§ 56

 

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się, w terminie do 21 dni od jego odbycia, protokół który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 

2. Protokoły i uchwały mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.

 

3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej

 

10 lat.

 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 

5. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej sprzeczności z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć Zarząd Spółdzielni.

 

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

 

7. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi Spółdzielni, którego uchwała dotyczy.

 

8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie lub nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 

 

 

B. RADA NADZORCZA

  

§ 57

 

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni oraz Spółek zależnych.

 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

 3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna , do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni , pisemnie upełnomocniona przez osobę prawną.

 4. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. W okresie między kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami Rada Nadzorcza może skutecznie funkcjonować w składzie zmniejszonym do 5 osób. W każdej sytuacji qworum stanowią 4 osoby.

 5. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana , do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

 6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

 7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w następujących przypadkach:

 

   1. z chwilą upływu kadencji,

   2. zrzeczenia się mandatu,

   3. ustania członkostwa w Spółdzielni,

   4. odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji na podstawie uchwały,

   5. powstania w czasie kadencji okoliczności wyłączających członkostwo w Radzie o których mowa w art.56 § 1 zdanie drugie albo w art.57 ustawy Prawo spółdzielcze.

 

 1. W wypadku gdy Rada Nadzorcza wyznaczy w razie konieczności jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka ( członków ) Zarządu, członkostwo tych osób w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie. Okres czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu przez członka Rady nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

  

§ 58

 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

 

1) uchwalanie planów gospodarczych i innych programów działalności,

 

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności :

 

a) badanie okresowych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych,

 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,

 

d) uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych,

 

e) kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego i stanu majątku Spółdzielni,

 

f) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,

 

g) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

 

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, (zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki), przejmowania w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni,

 

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,

 

5) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,

 

6) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu,

 

7) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

 

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

 

9) uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu wynagradzania członków Zarządu zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz uchwalanie innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni,

 

10) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub utworzenia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej i gospodarczej ,

 

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,

 

12) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia oraz wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,

 

13) uchwalanie Regulaminu udzielania zamówień,

 

14) uchwalanie innych regulaminów określonych w Statucie,

 

15) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

 

16) zatwierdzanie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, o którym mowa w § 26 ust. 7 Statutu oraz ustalania warunków najmu lokali.

 

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.

 

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Zarządu.

 

4. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymają wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie to nie może być większe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie to określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

 

 

 

§ 59

 

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą : Przewodniczący ,Zastępca i Sekretarz oraz Przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.

 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie działalności Rady .

 3. Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca co najmniej raz w miesiącu.

 

§ 60

 

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca – co najmniej raz na kwartał.

 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być ponadto zwołane na wniosek Prezydium Rady Nadzorczej, 1/4 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. O podjętych uchwałach, dotyczących wszystkich członków oraz możliwościach zapoznania się z ich treścią, Spółdzielnia powiadamia członków, wywieszając stosowne informacje na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Spółdzielni, administracjach oraz ujawniając na stronie internetowej Spółdzielni.

 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, zaproszeni przedstawiciele Rad Osiedli oraz inne zaproszone osoby.

 

 

 

§ 61

 

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz, w miarę potrzeby, inne komisje: stałe, czasowe, lub problemowe, będące organami doradczymi Rady.

 

§ 62

 

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

  

C. ZARZĄD

 

§ 63

 

 1. Zarząd składa się z 2-ch osób wybranych przez Radę Nadzorczą, tj. Prezesa i jego zastępcy.

 2. Członkiem Zarządu może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,

 2. ukończyła 21 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni,

 

 1. Szczegółowe kryteria wyboru członka Zarządu określa Rada Nadzorcza.

 2. Prezes zarządu ma prawo rekomendacji swojego zastępcy.

 3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka Zarządu.

 4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów kodeksu pracy. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 5. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 54 ust.1 Statutu.

 6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

 

 

§ 64

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał i czynności nie zastrzeżonych w Prawie spółdzielczym lub Statucie innym organom Spółdzielni a w szczególności :

  1. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich, z wyjątkiem spraw związanych z wykluczeniem lub wykreśleniem,

  2. sporządzanie projektów planów gospodarczych i innych planów działalności,

  3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

  4. zabezpieczanie majątku Spółdzielni, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,

  5. prowadzenie przetargów na najem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą,

  6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

  7. uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni.

 2. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

 

§ 65

 

 1. Zarząd może ustanowić jednego z członków Zarządu lub inną osobę – Pełnomocnikiem Zarządu do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub dokonywania czynności określonego rodzaju.

 2. Ustanowienie Pełnomocnika Zarządu do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 3. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje społecznie otrzymują diety w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

 

§ 66

 

 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i Pełnomocnik.

 2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób , że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

  

§ 67

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak 2 razy w miesiącu. Zwołuje je Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Prezesa.

 2. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach, a decyzje podejmowane są w formie uchwał. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

  

§ 68

 

Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą określa tryb obradowania, podejmowania uchwał oraz podział czynności między członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych i inne sprawy organizacyjne.

  

D. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

  

§ 69

 

  1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

  2. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 

§ 70

 

 1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych, prowadzących konkurencyjną działalność gospodarczą wobec Spółdzielni. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki:

 

  1. zabiegania o te same tereny inwestycyjne,

  2. zarządzania i administrowania nieruchomościami,

  3. wynajmowania na tym samym terenie lokali mieszkalnych i użytkowych,

  4. negocjowania i zawierania umów w imieniu podmiotów świadczących usługi lub dostawy na rzecz Spółdzielni .

 

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w ust.1 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

 

 1. W wypadku naruszenia przez członka Zarządu zakazu określonego w ust.1 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o jego odwołaniu.

 

§ 71

 

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

 

§ 72

 

Członek Zarządu, Rady oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

 

 

 

IX. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

 

§ 73

 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom.

   

§ 74

 

 1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie § 4 ust.2 pkt 2 Statutu, a przychodami z opłat, o których mowa w § 27 ust 1, 2 i 4 Statutu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym.

 2. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

 3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

 

§ 75

 

Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 

 1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 27 ust.1, 2 i 4 Statutu,

 2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

 

§ 76

 

1. Spółdzielnia tworzy fundusze :

 

 1. udziałowy – powstający z wpłat udziałów członkowskich ,

 2. zasobowy – powstający z wpłat wpisowego członków,

 3. wkładów mieszkaniowych,

 4. wkładów budowlanych,

 5. wkładów zaliczkowych,

 6. remontowy,

 

 

 

2. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust.1, określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

 

3. Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań – jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej co rocznie przez Walne Zgromadzenie. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

4. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu i wymaga pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.

 

5. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości.

 

6. Zaciąganie przez Spółdzielnię zobowiązań z innych tytułów i sposób ich rozliczania określi regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

7. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno – finansowych przez Radę Nadzorczą.

 

8. Założenia organizacyjno - finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:

 

 1. krąg osób ( nabywców), na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji,

 2. standard techniczny i funkcjonalno – użytkowy budynków i lokali,

 3. źródła finansowania inwestycji ( środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła),

 4. organizację obsługi procesu inwestycyjnego.

 

9. Plan rzeczowo – finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczenia kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzorcza.

 

10. Udzielanie zamówień wykonawcom obcym należy dokonywać zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

 

§ 77

 

 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy sposób ewidencji księgowej określają zasady rachunkowości zatwierdzone przez Zarząd Spółdzielni.

 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 3. Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

 4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 5. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym, opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.

 

 

 

§ 78

 

    1. W razie ustania członkostwa zwrot udziałów jest dokonywany w całości w ciągu 1 miesiąca od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo.

    2. Stratę bilansową Spółdzielnia pokrywa z funduszy, aż do ich wyczerpania w następującej kolejności:

 

1) fundusz zasobowy,

 

2) fundusz udziałowy.

 

3. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni przeznacza się na fundusz remontowy oraz na niegospodarczą działalność statutową Spółdzielni.

 

 

 

§ 79

 

1. Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Uchwałę określającą termin przeprowadzenia takiej lustracji podejmuje Rada Nadzorcza. W okresie budowania przez Spółdzielnię budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków a także w przypadku ewentualnej likwidacji Spółdzielni , lustrację przeprowadza się co rocznie.

 

2. Na żądanie Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków Spółdzielni Zarząd jest obowiązany zlecić przeprowadzenie lustracji części lub całości działalności Spółdzielni albo tylko określonych zagadnień, niezależnie od lustracji określonej w ust.1.

 

3. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnym Zgromadzeniu.

 

4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest na żądanie członka Spółdzielni udostępnić mu do wglądu protokół z lustracji.

  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 80

 

1. Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2. Zmiana wysokości udziałów nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu w tym zakresie.

 

3. Zmiana wysokości wpisowego nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu w tym zakresie.

 

4. Udział i wpisowe w zmienionej wysokości wnoszą członkowie przyjęci do Spółdzielni po dniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu w tym zakresie.

 

5. W ciągu sześciu miesięcy od rejestracji Statutu w KRS Spółdzielnia dostosuje stan faktyczny i wewnętrzne przepisy prawne do jego postanowień.

 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy :

 

a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 , z 2004 r. Nr 19, poz.177 i nr 63 , poz.591,zm. przen. 2002 r nr 240, poz. 2058, 2005 r nr 72, poz. 643, nr 122, poz. 1024, nr 167, poz. 1398, zm.Dz. U. z 2006 r nr 165, poz. 1180 i nr 260, poz. 2184, zm. Dz. U z 2007r Nr 125, poz. 873),

 

b) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 Nr 188, poz. 1848 i z 2004 r. Nr 99 , poz.1001; zm. przen. 2002 r. nr 240, poz. 2058, 2005 r nr 122, poz. 1024 i nr 233, poz. 1993; zm. Dz. U. z 2006 r nr 94, poz. 651, zm. Dz. U z 2007r Nr 125, poz. 873);

 

c) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 zm. przen. 2000 r. nr 29, poz. 335 i z 2004 r. Nr 141 , poz.1492);

 

d) ustawy 21 czerwca .2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz.266 zm. przen. 2004 nr 281, poz. 2783, zm. Dz. U. z 2006 r nr 86, poz. 602, nr 94, poz. 657, nr 167 poz. 1193, zm. Dz. U, z 2007 r NT 249, poz. 1833);

 

e) ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 , ze zmianami Dz. U. nr 281, poz. 2782, z 2005 r. nr 130, poz. 1087 , nr 169, poz. 1420 i nr 175, poz. 1459 i zm. przen. z 2000 r. nr 6, poz. 70, zm. Dz. U. z 2006 r nr 104, poz. 708, nr 220, poz. 1600 i 1601, zm. Dz. U. z 2007 r nr 69, poz. 468).