Polityka prywatności

 

REGULAMIN PRZETARGÓW

 

 

 

I.                   Postanowienia ogólne.

 

1.      Niniejszy „Regulamin przetargów”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż przez SM Spójnia. ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

2.      Celem przetargu jest wybór nabywcy ………………………………………….,

………………………………………………….. o którym jest mowa w ust. 1.

 

II.                Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu.

 

Przetarg jest przeprowadzany na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu.

 

III.             Przedmiot przetargu.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest………………………………………………

 

2.      Dane dotyczące przedmiotu będą każdorazowo ujawniane w ogłoszeniu o przetargu.

 

3.      Przedmiot przetargu można oglądać w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.

 

IV.             Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

 

1.      SM Spójnia ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg bezpośrednio. SM Spójnia może odwołać ogłoszony przetarg, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, w sposób wskazany w ust. 2.

 

2.      Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym dniem przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie SM Spójnia w Luboniu. Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach internetowych spółdzielni, siedzibie spóldzielni lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

3.      W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje dotyczące ………………..

……………………….będącego przedmiotemprzetargu, cenęwywoławczą, termin, miejsce i warunki przetargu (w tym termin i miejsce składania ofert, wysokość wadium, termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.

 

4.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, po wniesieniu wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu i w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3

 

3.      W przetargu nie mogą uczestniczyć:

 

a)            osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej i ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci,

b)            przedsiębiorca, o którym jest mowa w ust. 1, osoby prowadzące przetarg i ich małżonkowie, rodzice oraz dzieci,

 

 

V.                Komisja Przetargowa.

 

1/ Czynności związane z wyborem oferty wykonuje Komisja Przetargowa powołana przez Radę Nadzorczą SM Spójnia. W skład komisji wchodzą: członek Zarządu oraz dwóch członków RN.

 

2/ Komisja Przetargowa działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

3/ Komisja Przetargowa zobowiązana jest działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobre imię SM Spójnia

 

 

VI.             Przetarg.

 

1.      Przewodniczący Komisji Przetargowej stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz ustala liczbę uczestników przetargu. Sprawdza prawidłowość wpłacenia wadium, ogłasza cenę wywoławczą.

 

3.      W trakcie licytacji oferenci zgłaszają ustnie kolejne podbicia ceny wywoławczej (najniższe przebicie wynosi 50zł.) dopóty,dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych wyższych ofert. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która wygrała przetarg.

 

4.      Jeżeli przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ogłasza się następny przetarg.

 

5.      Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, jeżeli Komisja Przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 

6.      Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotu przetargu zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 1 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

7.      Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym jest mowa w ust. 6 SM Spójnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach SM Spójnia może wyrazić zgodę na zawarcie umowy, jeśli nie upłynęło 7 dni od tego terminu.

 

VII.          Zawarcie umowy.

 

1.      Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

2.      Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy nie wcześniej, niż po wywiązaniu się ze wszystkich warunków złożonej oferty, a w szczególności po zapłacie ceny.

 

 

 

VIII.       Postanowienia końcowe.

 

1.      Komisja Przetargowa może wycofać przedmiot przetargu z przetargu przed jego rozpoczęciem bez podania przyczyn.

 

2.      SM Spójnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Jednakże zmiana nie może nastąpić w trakcie trwania procedury przetargowej tj. między dniem podania ogłoszenia o przetargu do publicznej wiadomości, a dniem jego rozstrzygnięciem.

 

 

 

 

Regulamin przetargu uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5/03/2013r

Uchwałą RN nr