Polityka prywatności

 

 

REGULAMIN ZARZĄDU

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SPÓJNIA” W LUBONIU

 

 

I Skład i tryb powoływania Zarządu

  

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu

2. Szczegółowe kryteria wyboru Prezesa Zarządu określa Rada Nadzorcza.

3. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu konkursu ofert.

4. Z Prezesem Zarządu Rada Nadzorcza zawiera umowę regulującą zasady pełnienia funkcji.

 

II Zakres uprawnień i obowiązków Zarządu

 

1. Kompetencje i obowiązki Zarządu określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa prawo spółdzielcze, statut i inne regulacje wewnętrzne Spółdzielni. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz

  2. prawidłowa gospodarka majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni, zabezpieczanie majątku Spółdzielni, prowadzenie prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami na nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię

  3. sporządzanie projektów planów gospodarczych i remontowych i ich wykonywanie po akceptacji przez Radę Nadzorczą,

  4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

  5. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,

  6. składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z pracy Zarządu za okresy pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej lub inne wskazane przez Radę Nadzorczą

  7. współpraca z Radą Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach w terminach wyznaczonych przez Radę Nadzorczą

  8. współpraca z Komisjami Rady Nadzorczej

2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub dokonywania czynności określonego rodzaju.

3. Ustanowienie pełnomocnika Zarządu do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

III Organizacja pracy Zarządu

  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, w posiedzeniach mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej.

2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół w przypadku podjęcia na nim uchwał wymaganych przepisami prawa lub według potrzeb.