Polityka prywatności

 

 

REGULAMIN ZARZĄDU

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SPÓJNIA” W LUBONIU

 

 


I Postanowienia ogólne

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” w Luboniu  zwany dalej Zarządem działa na podstawie:

1) przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 z późn. zm.),

2) przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm),

3) postanowień Statutu Spółdzielni,

4) postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II Skład i tryb powoływania Zarządu

  

1. Zarząd składa się z dwóch osób wybranych przez Radę Nadzorczą, tj. Prezesa i jego zastępcy.

 2. Członkiem Zarządu może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ukończyła 21 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni,

3.  Szczegółowe kryteria wyboru członka Zarządu określa Rada Nadzorcza.

4. Prezes zarządu ma prawo rekomendacji swojego zastępcy.

5.  Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka Zarządu.

6. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów kodeksu pracy. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

7. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 54 ust.1 Statutu.

8. Odwołanie członka Zarządu  nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

III Zakres uprawnień Zarządu

 

1. Do kompetencji Zarządu należy reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz, podejmowanie uchwał i czynności nie zastrzeżonych w Prawie spółdzielczym, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub Statucie innym organom Spółdzielni a w szczególności :

1) podejmowanie  uchwał w sprawach przyjęć członkowskich, z wyjątkiem spraw związanych z wykluczeniem lub wykreśleniem,

2) sporządzanie projektów planów gospodarczych i innych planów działalności,

3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

4) zabezpieczanie majątku Spółdzielni, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,

5) prowadzenie przetargów na najem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą,

6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

7) uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni,

8) reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz, w szczególności poprzez zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,

9) nabycia lub zbycia środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,

10) powoływania komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych,

11) odpisywania w straty zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) ustosunkowania się do zaleceń polustracyjnych.

 

2. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

3. Zarząd może ustanowić jednego z członków Zarządu lub inną osobę – Pełnomocnikiem Zarządu do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub dokonywania czynności określonego rodzaju.

4. Ustanowienie Pełnomocnika Zarządu do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje społecznie otrzymują diety w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

6. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i Pełnomocnik.

7. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób , że pod nazwą  Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

 

IV Ramowy zakres czynności członków Zarządu

 

1.  Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni.
Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy:

1)  kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni poprzez:

a) zwoływanie posiedzeń Zarządu,

b) przewodniczenie posiedzeniom,

c) zabezpieczenia materiałów na posiedzeniu Zarządu,

d) przekazywanie do wykonania ustaleń Zarządu,

e) zabezpieczenia właściwego udokumentowania pracy Zarządu,

2) nadzór, kontrola oraz koordynacja pracy zastępcy prezesa Zarządu,

3) prawidłowa gospodarka majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni,

4) nadzór nad prowadzeniem prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami w osiedlach z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

5) opracowywanie planów remontów budynków i obiektów oraz nadzór nad ich wykonaniem,

6) współpraca z Radą Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach lub uzgadnianiu udziału innego członka Zarządu,

7) udział w posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej,

8) składanie wobec Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdań z pracy Zarządu,

9) współpraca z Komisjami Rady Nadzorczej.

  

2.  Prezesowi Zarządu podporządkowane są bezpośrednio:

1) całokształt spraw członkowskich,

              2) całokształt spraw organizacyjnych,

3) całokształt spraw pracowniczych oraz BHP i p. poż.,

 

            3. Do zakresu czynności Zastępcy Prezesa należy:

1) kierowanie pracą Zarządu w czasie nieobecności Prezesa Zarządu,

2) współpraca z Radą Nadzorczą i jej komisjami w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji,

3) sprawowanie nadzoru nad ogólną administracją w Spółdzielni.

4. Zastępcy Prezesa Zarządu podporządkowane są bezpośrednio:

1) całokształt spraw prawnych;

2) całokształt spraw samorządowych.

 

V Organizacja pracy Zarządu

  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz w miesiącu. Zwołuje je Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Prezesa.

2. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach, a decyzje podejmowane są w formie uchwał. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności  pomiędzy członkami Zarządu.

3. Zarząd zobowiązany jest składać Radzie Nadzorczej sprawozdania z realizacji swych planów gospodarczych i innych zamierzeń oraz z wykonywania uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: datę oraz nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, krótko przebieg dyskusji i treść podjętych uchwał. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu.

5. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji podjętych uchwał oraz kontroli ich realizacji.

6. Każdy z członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad sprawę , która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.

7. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad odpowiada właściwy członek Zarządu, zgodnie z podziałem czynności.

8. O posiedzeniu Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni być zawiadomieni co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem.

9. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

10. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel upoważniony przez jej prezydium oraz inne zaproszone osoby.

 

VI Postanowienia końcowe

 

1. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy i członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, z wyjątkiem członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych, których udziałowcem lub członkiem jest Spółdzielnia ( w tym wypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej).

2. Za działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni uznaje się: zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują prace, dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Spółdzielni i stan ten godzi w interesy Spółdzielni. Powyższe postanowienie nie dotyczy udziałów w spółkach akcyjnych, których udziały dopuszczone są przez Komisję Papierów Wartościowych do publicznego obrotu.

3. Wskutek naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Zarządu w pełnieniu czynności.

4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 grudnia 2015 roku Uchwała nr 20/2015.