Polityka prywatności

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

RADY NADZORCZEJ

 

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

 

           „SPÓJNIA” W LUBONIU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Postanowienia ogólne

 

 

 

 

 

  1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Spójnia” w Luboniu, zwana dalej „Radą”,  działa na podstawie: Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Rada jest organem uchwałodawczym oraz nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni.

 

 

 

 

 

II Zakres działania Rady

 

 

 

 

 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

 

1) uchwalanie planów gospodarczych i innych programów działalności,

 

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności :

 

a) badanie okresowych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych,

 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych  jej członków,

 

d) uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych,

 

e) kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego i stanu majątku Spółdzielni,

 

f) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni przedkładanych przez Zarząd  Walnemu Zgromadzeniu,

 

g) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

 

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, (zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki), przejmowania w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni,

 

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,

 

5) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców:

 

a) spośród członków Spółdzielni,

 

b) na podstawie konkursu wg kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą,

 

6) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu,

 

7) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

 

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

 

9) uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu wynagradzania członków Zarządu zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz uchwalanie innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni,

 

10) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub utworzenia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej i gospodarczej ,

 

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,

 

12) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia oraz wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,

 

13) uchwalanie innych regulaminów określonych w Statucie,

 

14) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

 

15) zatwierdzanie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, o którym mowa w § 26 ust. 7 Statutu  oraz ustalania warunków najmu lokali.

 

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu  Spółdzielni wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.

 

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie powinno  zawierać w szczególności wyniki  kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Zarządu.

 

4. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymają wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie to nie może być większe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie to określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

III Skład Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

1.       Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

 

2.       Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna , do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni , pisemnie upełnomocniona przez osobę prawną.

 

3.       Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. W okresie między kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami Rada Nadzorcza może skutecznie funkcjonować w składzie zmniejszonym do 5 osób.  W każdej sytuacji qworum stanowią 4 osoby.

 

4.       Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana , do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

 

5.       Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

 

6.       Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w następujących przypadkach:

 

1)       z chwilą upływu kadencji,

 

2)       zrzeczenia się mandatu,

 

3)       ustania członkostwa w Spółdzielni,

 

4)       odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji na podstawie uchwały,

 

5)       powstania w czasie kadencji okoliczności wyłączających członkostwo w Radzie o których mowa w art.56 § 1 zdanie drugie albo w art.57 ustawy Prawo spółdzielcze.

 

 

 

7.       W wypadku gdy Rada Nadzorcza wyznaczy w razie konieczności jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka ( członków ) Zarządu, członkostwo tych osób w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie. Okres czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu przez członka Rady nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Organizacja pracy Rady

 

 

 

 

 

1.       Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą : Przewodniczący ,Zastępca i Sekretarz oraz Przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.

 

2.       Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie działalności Rady .

 

3.       Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca co najmniej raz  na kwartał.

 

4.       Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego  zastępca – co najmniej raz na kwartał.

 

5.       Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

 

6.       Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być ponadto zwołane na wniosek Prezydium Rady Nadzorczej, 1/4 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

7.       W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu,  oraz inne zaproszone osoby.

 

8.       Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz, w miarę potrzeby, inne komisje: stałe, czasowe, lub problemowe, będące organami doradczymi Rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tryb obradowania i podejmowania uchwał

 

 

 

1.       PosiedzeniaRady Nadzorczej oraz Prezydium Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

 

2.       Posiedzenia Rady Nadzorczej i Prezydium Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

3.       Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

4.       Termin i porządek obrad Rady ustala Prezydium Rady.

 

5.       Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być doręczone na piśmie członkom Rady, Zarządowi i zaproszonym gościom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

6.       Do zawiadomień należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

 

7.       Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.

 

8.       Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a takie zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.

 

9.       Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem:

 

-          wyboru i odwołania członków Zarządu,

 

-          wyboru i odwołania przewodniczącego Rady, jego zastępców, sekretarza i przewodniczących stałych komisji,

 

-          w sprawach dotyczących członków Rady i Zarządu.

 

Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza tajne glosowanie również w innych sprawach.

 

10.    Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawiciela Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

 

11.    W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i glosowania.

 

12.    Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

 

13.    Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

 

14.    Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. O podjętych uchwałach, dotyczących wszystkich członków oraz możliwościach zapoznania się z ich treścią, Spółdzielnia powiadamia członków, wywieszając stosowne informacje na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Spółdzielni, administracjach oraz ujawniając na stronie internetowej Spółdzielni.

 

15.    Członkowie Rady nie mogą brać udziału w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 

16.    Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga uzasadnienia.

 

17.    Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie do zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

 

 

 

1.       Z posiedzeń Rady i jej Prezydium sporządzane są protokoły.

 

2.       Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady wg listy obecności, porządek obrad, przebieg dyskusji wg omawianego porządku obrad, treść podjętych uchwał oraz wniosków. Przy podejmowaniu uchwał oraz przy kierowaniu wniosków wymagane jest podanie liczby głosujących za uchwałą lub wnioskiem i liczby głosujących przeciw.

 

3.       Protokoły z obrad podpisują przewodniczący lub w razie jego nieobecności na posiedzeniu zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady.

 

4.       Techniczną obsługę posiedzeń Rady i Prezydium zapewnia Zarząd, w szczególności przechowuje wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady.

 

5.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Rada Nadzorcza.

 

6.       Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2008 r.

 

Uchwała nr 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

 

………………………………………….

 

 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

 

 

…………………………………….