Polityka prywatności

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

 

 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

„SPÓJNIA” W LUBONIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I Postanowienia ogólne

 

1.        Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, jest najwyższym organem uchwałodawczym oraz nadzorująco- kontrolnym Spółdzielni i działa na podstawie: Ustawy Prawo Spółdzielcze, Statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2.        Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

 

 

II Zakres uprawnień Walnego Zgromadzenia

 

 

 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i  społeczno-kulturalnej,

 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3) rozpatrywanie wniosków oraz  podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej oraz zbycia nieruchomości; przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze oraz niniejszego punktu Statutu nie stosuje się do ustanowienia prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku sprawozdawczym,

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

8) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich,

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

10) uchwalanie zmian Statutu,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związków oraz występowania z nich, jak również upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

13) wybór delegatów na Zjazd Związku, do którego Spółdzielnia przystąpiła,

14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

 

III Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia

 

 

1.        Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

2.        Walne Zgromadzenie  może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

3.        Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie :

a.        Rady Nadzorczej,

b.        1/10 ogółu członków,

4.        Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5.        W wypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.

6.        W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

7.        Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

8.        Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust.6, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

9.        Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

10.     Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

11.     O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

12.     Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

 

 

IV Tryb obradowania i podejmowania uchwał

 

1.        Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w rozdz. III pkt 11. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium . Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walne Zgromadzenie, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

2.        Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, który stwierdza jednocześnie prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, a następnie zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

      - przewodniczący,

      - sekretarz,

      Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.        Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad. Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego zebrania, a także zmienić kolejność spraw z porządku obrad.

4.        Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona trzyosobową komisję skrutacyjną, której zadaniem jest:

a) sprawdzenie, czy listy obecności przedstawicieli są kompletne i zbadanie ważności ich mandatów,

b) dokonanie - na żądanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia- obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,

c) rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłaszanych wniosków i przedłożenie ich prrzewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

d) przedstawienie listy kandydatów, o ile w porządku obrad przewidziane są wybory.

5.        Komisja skrutacyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

6.        Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

7.        Przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

8.        Przy obliczaniu wymaganej większości głosów podczas podejmowania uchwał oraz decyzji w drodze głosowania uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

9.        Po przedstawieniu danej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.

10.     Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

11.     Czas wystąpienia w dyskusji może być ograniczony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

12.     Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością i dotyczący danej sprawy.

13.     Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zebrania może odebrać mu głos a nawet, w przypadkach uzasadnionych, nakazać opuszczenie obrad Walnego Zgromadzenia.

14.     Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

15.     W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

a)   sposobu głosowania,

b)   głosowania bez dyskusji,

c)   zakończenia dyskusji,

d)   zamknięcia listy mówców,

e)   zarządzenia przerwy.

16.     W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos dwaj mówcy - jeden „za" i jeden „przeciw" wnioskowi.

17.     Wnioski w sprawach formalnych Walnego Zgromadzenia przyjmuje w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów.

18.     Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie, niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia

19.     Wybory przedstawicieli Spółdzielni   na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegatów na Kongres Spółdzielczości przeprowadzane są w głosowaniu jawnym.

20.     Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.

21.     Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenienie nie udzieliło absolutorium, może być odwołany w głosowaniu tajnym; w tym wypadku nie stosuje się § 10 ust. 1 regulaminu.

22.     Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne, również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

23.     Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniu wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

24.     Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się, w terminie do 21 dni od jego odbycia, protokół który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

25.     Protokoły i uchwały mogą przeglądać członkowie Spółdzielni.

26.     Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej 10 lat.

27.     Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

28.     Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Członek Spółdzielni może zaskarżyć  do sądu uchwałę Walnego     Zgromadzenia z powodu jej sprzeczności z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami  lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka. Na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć Zarząd Spółdzielni.

29.     Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli  zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

30.     Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi Spółdzielni, którego uchwała dotyczy.

31.     Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie lub nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 

V Zasady przeprowadzania wyborów

 

1.        Kandydatów na członków i delegatów, o których mowa w rozdz. II pkt 12, 13, spośród członków Spółdzielni zgłaszają ustnie – publicznie – członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

2.        Liczba kandydatów jest nieograniczona, z tym, że każdy z obecnych przedstawicieli ma prawo zgłosić tylko po jednym kandydacie.

3.        Zgłaszając kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, należy przedłożyć Prezydium Zgromadzenia jego pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie przewodniczącego składają ustne oświadczenie co do zgody na kandydowanie.

4.        Komisja Skrutacyjna podczas dokonywania zgłoszeń kandydatów zapisuje ich imiona i nazwiska, a po upływie wyznaczonego czasu sporządza w kolejności alfabetycznej listy kandydatów. Listy kandydatów posiadają nieograniczoną ilość miejsc i obejmują wszystkie zgłoszenia.

5.        Przed przystąpieniem do wyborów ( do głosowania), przewodniczący Zebrania informuje członków o podstawowych zasadach przeprowadzania wyborów zawartych w niniejszym regulaminie.

6.        Wybory przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

7.        Głosujący wybiera spośród kandydatów znajdujących się na karcie wyborczej, pozostawiając nie skreślone nazwiska tych, na których oddaje głos. Skreśla natomiast co najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę osób wybieranych.

 

8.        Oddane karty wyborcze bez skreśleń, bądź takie, na których głosujący pozostawił nazwiska nie skreślone w ilości większej niż ustalona liczba wybieranych członków poszczególnych raz i ich zastępców lub delegatów i ich zastępców- uznaje się za nieważne.

9.        Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w którym wyniki głosowania na każdego kandydata powinny być podane oddzielnie. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

10.     Za wybranych uważa się tych, którzy otrzymali kolejno największą ilość ważnych głosów, przy czym liczba wybranych osób nie może przekraczać ustalonej liczby członków Rady względnie ustalonej liczby delegatów i ich zastępców, o których mowa w rozdz. II pkt 12.

11.     Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość ważnych głosów, a powoduje to przekroczenie ustalonej liczby kandydatów wybieranych, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie. Na kartach do głosowania umieszcza się wówczas w porządku alfabetycznym nazwiska tych kandydatów.

12.     Przewodniczący komisji skrutacyjnej składając sprawozdanie, podaje oddzielnie ilość głosów otrzymaną przez każdego kandydata a następnie ogłasza wyniki wyborów.

 

 

VI Postanowienia końcowe

 

1.           Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi powszechnymi zasadami obradowania i obowiązującymi postanowieniami Statutu Spółdzielni i Prawa Spółdzielczego.

2.           Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

3.           Regulamin został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.05.2016 r.

 

Uchwała nr PRWZ/2016/8.

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                       Sekretarz Walnego Zgromadzenia

 

………………………………………….                       ….................................................