Polityka prywatności

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

§ 1.

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób użytkujących lokale, zwanych dalej „Użytkownikami”.

§ 2.

Użytkownicy zobowiązani są do dbałości i korzystania z lokali oraz nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych właścicieli lokali oraz współdziałania z nimi w ochronie nieruchomości wspólnej.

§ 3.

Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:

używania przydzielonego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem,

informowania Spółdzielni Mieszkaniowej o zmianach liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym oraz o powierzchni lokalu przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej,

dbania o wspólne mienie poprzez reagowanie na wszelkie przejawy wandalizmu,

utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym oraz zachowania czystości i higieny,

przestrzegania czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku, garażach oraz na zewnątrz budynków,

zgłaszania Spółdzielni wszelkich zauważonych awarii i zniszczeń na nieruchomości wspólnej oraz przypadków naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4.

Użytkownikom zabrania się bez zgody Spółdzielni:

zmiany przeznaczenia pomieszczeń w lokalach na pomieszczenia sanitarne,

montowania wszelkich urządzeń i instalacji poza lokalem przez użytkownika lokalu, w tym urządzeń nie stanowiących nieruchomości wspólnej,

wykonywania jakichkolwiek prac na instalacjach w budynku i urządzeniach technicznych z nimi związanych, występujących poza obrębem lokalu. Kosztami z tytułu strat wynikłych na skutek manipulacji przy urządzeniach i instalacjach obciążona zostaje osoba, która je spowodowała;

dokonywania zmian w podłączeniach kominowych, w szczególności zmian przeznaczenia przewodów kominowych, zmian rodzajów kotłów i pieców oraz montażu wkładów kominowych,

używania urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego,

podłączania urządzeń i gniazdek elektrycznych do przyłącza energii elektrycznej przeznaczonego do zasilania nieruchomości wspólnej,

montowania gniazdek instalacji elektrycznej w piwnicach,

wchodzenia na dachy budynków,

zakładania wszelkich anten na dachach i elewacjach budynków,

umieszczania ogłoszeń i reklam na nieruchomości wspólnej,

wykorzystywania nieruchomości wspólnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5.
Użytkownikom zabrania się:
wyrzucania przez okna i drzwi balkonowe jakichkolwiek śmieci, w szczególności odpadów, niedopałków lub wylewania płynów,
wrzucania śmieci do muszli klozetowych. W razie zapchania rur kanalizacyjnych Użytkownicy odpowiedzialni za zapchanie zostaną obciążeni kosztami udrożnienia;
umieszczania na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności: rowerów, mebli, wózków dziecięcych,
rozpalania grilla na balkonach i w ogródkach przydomowych oraz na terenie przylegającym do budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 5 m od budynku mieszkalnego,
przechowywania materiałów niebezpiecznych, a w szczególności wybuchowych, łatwopalnych, żrących i cuchnących, w lokalach, piwnicach i na strychach,
przechowywania w wózkarniach ruchomości innych niż rowery i wózki,
zakładania hodowli zwierząt w pomieszczeniach przynależnych i na terenie nieruchomości wspólnej,
dokarmiania zwierząt przez pozostawianie pokarmu na terenie nieruchomości wspólnej,
palenia tytoniu i używania otwartego ognia na klatkach schodowych, strychach i w piwnicach,
odbijania piłką o fasady budynków, budowli, garaży oraz gry w piłkę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
pozostawiania w piwnicach, na korytarzach piwnicznych, klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku włączonych świateł,
trzepania dywanów, pościeli, ścierek itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien oraz w czasie ciszy nocnej,
jeżdżenia po chodnikach i ciągach dla pieszych pojazdami silnikowymi,
parkowania pojazdów w sposób zakłócający przejazd innych pojazdów oraz dostęp do budynku, parkowania pojazdów na trawnikach, parkowania pojazdów zanieczyszczających lub zaśmiecających środowisko w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń oraz parkowania pojazdów niedopuszczonych do ruchu w rozumieniu art. 71 ustawy prawo o ruchu drogowym (w tym bez tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego), przy czym dopuszcza się parkowanie przez okres nieprzekraczający 14 dni takich pojazdów, jeżeli wyłączną przyczyną niedopuszczenia do ruchu jest niespełnianie wymagań technicznych określonych w art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym.

§ 6.

Odpady komunalne gromadzone są w sposób segregowany. Za prawidłową segregację odpowiedzialni są Użytkownicy poszczególnych nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe należy pozostawić przy śmietniku najwcześniej na trzy dni przed planowanym wywozem.

§ 7.

Użytkownicy posiadający zwierzęta zobowiązani są zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać niezbędnych w tym zakresie wymogów sanitarno – porządkowych i obowiązujących przepisów prawa.

Posiadanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt domowych jest dopuszczalne, o ile zwierzęta nie zakłócają spokoju innych użytkowników.

Osoby odpowiedzialne za zwierzęta zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez nich na nieruchomości wspólnej.

§ 8.

Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich Użytkowników jest wzajemna pomoc i poszanowanie spokoju, dlatego wszelkie czynności zakłócające spokój mieszkańcom, a w szczególności: pukanie, wiercenie, używanie pralek automatycznych i inne głośne czynności należy wykonywać poza godzinami ciszy nocnej.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600 .

§ 9.

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.07.2017 r.

Uchyla się regulamin porządku domowego – uchwałę Rady Nadzorczej nr 97/08 z dn. 20.05.2008